Regel
Reglement
§
Stk.
Emne
De grundlæggende kriterier for medlemskab af Dansk Dart Union er:
-Klubben skal have mindst 2 dartbaner, der kan godkendes ifølge Dansk Dart Unions
gældende regler herom.
-Banegodkendelse skal fortages af en official udpeget af Dansk Dart Union.
Godkendelsen skal hænge synlig i spillelokalet.
-Klubbens spillelokaler skal kunne godkendes ifølge Dansk Dart Unions gældende
regler.
-Klubbens love skal mindst indeholde Dansk Dart Unions gældende mindstekrav til
klublove.
-Klubben må ikke have spillelokale et sted, der kan være medvirkende til at bringe
darten som sport i miskredit.
Spillereglement11Klubgodkendelser
Hvis en klub skifter spillerlokale og/eller får opsat nye baner, skal disse lokaler og baner godkendes før førstkommende hjemmekamp afvikles.Spillereglement12Klubgodkendelser
Klubbestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer og posterne formand og kasserer skal være 2 selvstændige poster, der skal beklædes af 2 personer.Spillereglement13Klubgodkendelser
Klubvedtægterne må ikke udelukke personer for optagelse, hverken på grund af køn, alder, tro, politisk observans, e.l.Dog gives der generel dispensation til at afvise medlemmer under minimumsalderen for erhvervelse af junior-spilletilladelse.Spillereglement14Klubgodkendelser
Klubbens vedtægter skal, efter den stiftende generalforsamling indsendes til DDU til godkendelse.Enhver efterfølgende ændring i klubbens love skal ligeledes indsendes til DDU til godkendelse.Spillereglement15Klubgodkendelser
For at kunne deltage i mesterskaber, turneringer og stævner under Dansk Dart Union, skal en spiller være i besiddelse af en aktiv spillerlicens købt via en medlemsklubs klubportal.Spillereglement21Spillerlicenser
Spillelicensen er gældende for den sæson, den købes til. For sidste halvdel af sæsonen kan spillerlicens erhverves til halv pris.
Spillereglement22Spillerlicenser
Spillerlicensen gives til 2 spillergrupper:
-Seniorlicens indløses af alle spillere, der er 18 år eller derover.
-Juniorlicens indløses så længe spilleren er under 18 år. Fra og med den sæson, hvori spilleren fylder 18 år, indløses seniorlicens for hele sæsonen.
Spillereglement23Spillerlicenser
Skal en spiller lave et klubskifte foregår det via klubportalen. Den nye klub skal oprette en klubskifte-anmodning, der skal godkendes af spillerens nuværende klub. Er spilleren klubløs vil sekretariatet modtage anmodningen og godkende denne
.
Spillereglement24Spillerlicenser
Opstår der en konflikt mellem klubberne om spillerskiftet kan sekretariatet kontaktes som mægler i processen.
OBS! Er det en økonomisk konflikt mellem spiller og tidligere klub, opfordres der til at dette løses internt og i samme ombæring, opfordres klubberne til at det ikke er muligt at betale kontingent bagudrettet.
Spillereglement25Spillerlicenser
Såfremt en klub kun har én juniorspiller, kan der ansøges om dispensation til at deltage hos seniorerne, men kun i den løbende turnering. Hvis klubben har mere en én juniorspiller og kun én af disse ønsker at deltage i den løbende turnering, er det kun denne juniorspiller, der kan tildeles dispensation i den løbende turnering for seniorer.
Denne dispensation gives halvårligt før den løbende turnering.
(før løbende turnering junior efterår og før løbende turnering junior forår)
Juniorspillere med dispensation til at spille i seniorrækken, betaler juniorlicens.
De berørte juniorer er stadig at betragte som juniorer, og skal til enhver tid følge aktiviteterne for juniorspillere
Spillereglement31Dispensationer
En dispensation gives af DDU efter indstilling fra Ungdomsudvalg, juniorlandstræner og i samråd med den pågældende klubs ledelseSpillereglement32Dispensationer
Dispensationer kan ikke søges af den enkelte juniorspiller, men gives udelukkende efter indstilling af Ungdomsudvalget samt juniorlandstræneren.Spillereglement33Dispensationer
I særlige tilfælde kan der til juniorlandsholdets brutto trup, og Top 10 drenge og Top 8 piger på ranglisten gives dispensation til at deltage i seniorstævner, som er udvalgt af Ungdomsudvalget. Ved dispensationsstævner starter juniorerne i B-rækken, og følger normal procedure omkring op - og nedrykningsregler, og kan derfor figurere på seniorranglisterne. Dog kan der ikke gives dispensation til mesterskabsstævner.
Ungdomsudvalget skal altid være til stede med junioransvarlige ved de udvalgte stævner.
Spillereglement34Dispensationer
Såfremt vinderne af DM single ikke er landsholds-aktuelle gælder samme regler.Spillereglement35Dispensationer
Dispensationen gives ikke permanent, men fra stævne til stævne, og kan til enhver tid ophøre hvis Ungdomsudvalget samt landstræner skønner dette.Spillereglement36Dispensationer
Hver klub kan frit vælge spilletrøje. På spilletrøjen skal det være på trykt eller broderet tydeligt fra hvilken klub den enkelte spiller kommer fra.Spillereglement41Spillerdragter
Bukseregulativet er gældende i 1. division samt i alle finaler i kategori 2 og 3 stævner. Definitionen på præsentable benklæder/nederdele:
- Ingen beklædningsdele må være af blue jeans (cowboystof), fløjl eller joggingtøj
Spillereglement42Spillerdragter
Reklamen/sponsorer på spillerdragterne må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som kanvirkestødende,ogteksten måikkeindeholdeopfordringsord.
Er man i tvivl om sin sponsor/reklame er i uoverensstemmelse med ovenstående skal DDU kontaktes og sponsoren/reklamen skal godkendes.
Spillereglement43Spillerdragter
Alle dartskiver skal være af Bristle-typen og skal være inddelt i felter, der beskriver et 1 til 20 clock-mønster. Dartskiven skal anbringes således, at 20-feltet er sort og er øverst på skiven.Spillereglement51Dartskiven & -banen
Det indre smalle bånd er triple-ringen. Rammer en dart dette felt, tæller den 3 gange feltets værdi.
Det ydre smalle bånd er double-ringen. Rammer en dart dette felt, tæller den 2 gange feltets værdi.
Den ydre center-ring (også kaldt "Bulls-ring") tæller 25. Den indre center-ring (også kaldt "Bulls-eye") tæller 50 - eller ”double 25”.
Spillereglement52Dartskiven & -banen
Standarddimensioner på dartskiver
-Double- og triple-ringens indvendige mål: 8,0 mm
-Bull-ringens indvendige diameter: 12,7 mm
-Ringen omkring Bull (indvendig diameter): 31,8 mm (+/- 0,3)
-Udvendigt mål fra double-ringen til centrum af Bull: 170,0 mm (+/- 0,2)
-Udvendigt mål fra triple-ringen til centrum af Bull: 107,0 mm (+/- 0,2)
-Udvendigt mål fra doublering til doublering: 342,0 mm
-Wirens diameter må maksimum være: 1,85 mm (+/- 0,2)
Wiren kan være rund, trekantet eller diamantformet.
Spillereglement53Dartskiven & -banen
Ingen spiller må under kampen rette på skiven, men skal, hvis skiven hænger skævt, bede tavleføreren rette/kontrollere skiven.
Spillere, tavlefører og officials har ret til at bede om en kontrol af dartskivens højde over gulvet samt afstand fra kastelinjen (the oche) til skiven.
Spillereglement54Dartskiven & -banen
I lokaler, hvor der afvikles kampe, skal der være en temperatur på minimum 18° C.Spillereglement55Dartskiven & -banen
Spillestedet kan kun godkendes til afvikling af kampe, når:
-der i hele banens bredde er mindst 61 cm fri plads bag kastelinjen.
-skiven placeres således, at centrum er mindst 61 cm fra banens sider.
-banen er mindst 150 cm bred. Hvor 2 baner støder op til hinanden, kan det dog
accepteres, at de 2 baners samlede bredde nedsættes til 272 cm, hvis der er mindst
150 cm mellem centrum af 2 skiver.
-loftshøjden i hele banens udstrækning er mindst 210 cm.
-det hævede kastested (the oche) er mindst 3,8 cm højt og mindst 61 cm langt. Det
anbringes således, at der er 237 cm fra bagkanten af kastestedet til den linje, der fra
forsiden af dartskiven projekteres vinkelret ned på gulvet.
-dartskiven anbringes således, at højden målt vinkelret på gulvet, der ligger i samme
niveau som kastestedet og til midten af "Bulls-eye", er 173 cm.
-det diagonale mål fra bagkanten af kastestedet til centrum af Bulls-eye er 293,4 cm.
Spillereglement56Dartskiven & -banen
Særlige regler for Paradart:
-Paradart kan nøjes med en markering af kastestedet på gulvet, som erstatning for det
hævede kastested (the oche).
-Paradart: dartskiven anbringes således, at højden målt vinkelret på gulvet, der ligger i
samme niveau som kastestedet og til midten af ”Bulls-eye” er 137 cm. Dette er gældende for siddende Paradartspillere. Stående Paradart spillere følger de almindelige regler.
-Paradart: Det diagonale mål fra bagkanten af kastestedet til centrum af Bulls-eye er 278,3 cm.
Spillereglement57Dartskiven & -banen
I alle turneringer skal dartskiven være belyst med en passende anbragt lysopsætning på minimum 800 LUX. (Forklaring: Der måles generelt fra Bull, om end ved lysrings-løsningen måles der ved triplerne)
Dartskiver, der bliver brugt til finaler, skal være belyst med minimum 1500 LUX. Alt lys skal være anbragt, så det ikke er til gene for spilleren, når denne står ved kastelinjen.
I finaler kan det generelle lys suppleres med ekstra spotlights mv., men det er nødvendigt at tage specielle hensyn til, at der ikke kommer skygger på dartskiven under spillet.
Spillereglement58Dartskiven & -banen
Pilenes højst tilladte længde er 305 mm og højest tilladte vægt er 50 g. Hver pil skal have en genkendelig spids samt stang og flight.Spillereglement61Pile
Alle pile skal kastes med og fra hånden.
Spillereglement71Kastet
Alle kast består af 3 pile, der kastes én ad gangen – med mindre et sæt eller en kamp afsluttes i løbet af kastets 3 pile.Spillereglement72Kastet
Pile, der ikke sidder fast i skiven eller falder ud af skiven, kan ikke kastes om.
Spillereglement73Kastet
En pil betegnes som kastet, når den har forladt kastehånden og bevæget sig mere end 61 cm i kastets retning. En sådan pil kan ikke kastes om.Spillereglement74Kastet
Under spillet må ingen overtræde kastestedet. Ej heller må spilleren, der kaster en pil, have fødderne i nogen anden position end bag kastestedet.Spillereglement75Kastet
En spiller, der ønsker at kaste sine pile fra den ene eller den anden side af kastestedet, må anbringe sine fødder bag en imaginær forlængelse af kastestedet.
For kørestolsbrugere gælder, at drivhjulets midterakse ikke må overtræde kastestedet.
Spillereglement76Kastet
Enhver pil, der er kastet samtidig med, at kastestedet eller dennes imaginære forlængelse overtrædes, tæller ikke som scorende.Spillereglement77Kastet
Inden en turneringskamp eller et stævne kan en spiller, som er bevægelseshæmmet, udpege en hjælper til at afhente sine pile efter kastet. Denne hjælper må kun afhente spillerens pile. Alle øvrige regler er gældende.Spillereglement78Kastet
Før en kamp udnævnes en tavlefører. Det er tavleføreren, der afgør alle tvivlsspørgsmål ved hjælp af stævneledelsen eller i forbindelse med turneringskampe ved hjælp af holdkaptajnerne.Spillereglement81Tavlefører
Kravene til tavleføreren er, at denne skal
-være neutral og kun bevæge sig minimalt.
-have fornøden kendskab spillereglerne.
-afgøre alle tvivlsspørgsmål (eventuel ved hjælp fra stævne-/turneringsledelsen).
-kontrollere, at spilleren ikke overtræder kastelinjen.
-kontrollere, at spilleren ikke kaster flere pile, hvis spilleren har "bustet".
-kontrollere, at ingen spiller optræder utilbørligt.
-kontrollere, at spilleren, der har kastet sine pile, henter dem, går bag kastelinjen og
stiller sig således, at spilleren ikke er til gene for modstanderen.
-kontrollere, at skiven hænger korrekt. Er dette ikke tilfældet, skal tavleføreren rette
den nøjagtigt.
-kontrollere, at der er ro ved og omkring banen.
-kontrollere, at ingen andre end de til kampen hørende personer befinder sig på banen.
Spillereglement82Tavlefører
Det er enhver spillers ret, at få udskiftet en tavlefører, hvis denne ikke opfylder en eller flere af kravene i stk. 2.Spillereglement83Tavlefører
Det er til enhver tid en tavleførers ret at give henstillinger og i yderste instans at diskvalificere en spiller, såfremt tavleføreren skønner, at spilleren ikke overholdes spillets regler.
Dette skal dog sanktioneres af en dommer / holdkaptajner på stedet og med det samme.
Spillereglement84Tavlefører
Tavleføreren skal på forlangende sige scoren før den noteres på tavlen.
Tavleføreren skal oplyse en spiller om (når denne retter forespørgsel om det), hvor meget spilleren mangler, men han må ikke oplyse om, hvordan de resterende point kan opnås. (f.eks. skal der siges ”der mangler 32” og ikke "der mangler double 16").
Spillereglement85Tavlefører
Tavleføreren må ikke berøre pilene. Spilleren skal selv fjerne disse, når tavleføreren har registreret scoren.Spillereglement86Tavlefører
I alle spilleformer begyndes med 501 point med mindre andet tydeligt er annonceret.Spillereglement91Kampafvikling og Scoring
Til turneringskampe starter spillerne i den rækkefølge, der er angivet på kampsedlen.
I stævner afgøres kasterækkefølgen ved kast mod Bull. Den der er tættest på bull begynder i alle ulige sæt. (Præcisering: Pile udenfor rød og grøn bull, vurderes efter hvem der er tættest på. Rød bull og grøn bull tæller som dette, og tages ud før næste spiller kaster. Har begge spillere grøn bull eller begge rød bull, tages kastet om som værende lige, men med omvendt kaste rækkefølge).
I double, hvor hver spiller kaster efter rotation, bestemmes kasterækkefølgen inden første kast i kampen eller sættet.
Enhver spiller tillades at kaste 6 pile på kampbanen inden kampens start.
Spillereglement92Kampafvikling og Scoring
Hver kamp spilles bedst af 5 sæt. Flere eller færre sæt, eller en kamp bestående af et antal enkeltkampe, kan forekomme. Dette skal dog annonceres tydeligt.
Spillereglement93Kampafvikling og Scoring
Alle sæt spilles med afslutning på double med mindre der i et givent stævne, en given turnering, er foreskrevet andet.Spillereglement94Kampafvikling og Scoring
Hver spiller kaster 3 pile. Resultatet (scoren) er den sammenlagte værdi af alle 3 pile. Den samlede score trækkes fra på pointtavlen.Spillereglement95Kampafvikling og Scoring
En pil kan kun score point, hvis spidsen af pilen sidder i – eller rører ved – dartskivens overflade, inden for den ydre double-wire. Scoren tæller fra den side af wiren, hvor spidsen går ind og forbliver eller rører dartskiven.
Spillereglement96Kampafvikling og Scoring
Den første spiller eller det første hold, der reducerer scoren til 0 (nul) med sidst tællende dart i et doublefelt, har vundet sættet eller kampen.
"Lukket" angives af tavleføreren/dommeren og er kun gyldigt, hvis de pile der er kastet, bliver siddende til spilleren har trukket dem ud.
Spillereglement97Kampafvikling og Scoring
”Bust”-reglen træder i kraft, hvis en spiller scorer mere, end der kræves for at afslutte. I så tilfælde tæller scoren ikke og spilleren bliver stående på den score han/hun havde tilbage efter modstanderens sidste kast.Spillereglement98Kampafvikling og Scoring
Enhver pil kastet ved en fejltagelse af en spiller, efter at have scoret den afsluttende double, tæller ikke, da sættet eller kampen er forbi med den afsluttende double.Spillereglement99Kampafvikling og Scoring
Ingen pil må fjernes eller rettes på skiven, før den sidst tællende pil er kastet.
Pilene skal trækkes ud af skiven af kasteren, men først efter tavleføreren/dommeren har opråbt eller markeret scoren.
Spillereglement910Kampafvikling og Scoring
Den resterende score skal klart og tydeligt vises på en tavle eller lignende foran spilleren og evt. dommeren. Alle scorer og subtraktioner skal tjekkes af dommeren, tavleføreren og spilleren efter hvert kast. Scoringen skal være noteret inden næste spiller begynder sit kast.
En protest over en markeret score, efter pilen eller pilene er trukket ud, tages ikke til følge.
Alle anmodninger om at tjekke de anførte scorer og subtraktioner skal foretages inden spillerens eller holdets næste kast.
Spillereglement912Kampafvikling og Scoring
Hvis tavleføreren i lukkepillet (mellem 0 og 170 resterende point) giver forkert oplysning om det resterende antal point, og spilleren kaster en pil i tillid til det opgivne tal, tæller kastet, og trækkes fra det af tavleføreren oplyste tal. Det samme gør sig gældende, hvis spilleren kaster i tillid til det, der står på pointtavlen og det senere viser sig at være forkert.
Påviselige fejl under nedspillet skal dog rettes.
Spillereglement913Kampafvikling og Scoring
Under spillet må ingen spiller modtage råd og vejledning fra andre. I double er det dog tilladt fra makkeren.Spillereglement914Kampafvikling og Scoring
DDU eller DDU’s udpegede arrangør har ret til at seede spillere eller hold.Spillereglement101Arrangør
Alle spillere eller hold skal holde sig til spillereglerne – også ved stævner med ekstraordinære regler, anført i programmer eller lignende.
Spillereglement102Arrangør
Fortolkninger af spilleregler med hensyn til et dartstævne afgøres af DDU's udvalgte arrangør, hvis afgørelse er endelig og bindende.Spillereglement103Arrangør
Ordet arrangør betyder DDU, dets officials eller personer, udvalgt/godkendt af DDU til at varetage DDU's funktioner med hensyn til afvikling af et dartstævne/en turneringskamp.Spillereglement104Arrangør
Der tillades ikke andre personer på kampbanerne end dommeren, tavleføreren og de pågældende spillere.Spillereglement111Øvrige Regler
Kun dommeren og tavleføreren tillades at stå foran en spiller, der kaster sine pile. Sådanne officials må kun bevæge sig minimalt.Spillereglement112Øvrige Regler
En spillers modstandere skal stå mindst 61 cm bag spilleren ved kastestedet.Spillereglement113Øvrige Regler
Under spillet skal alle spillere være stille, og kun spilleren ved kastestedet må tale til dommeren.
Spillereglement114Øvrige Regler
I "scene kampe" skal spillere eller hold spille under opsyn og ledelse af "Scene Officials". På scenen skal personer befinde sig således, at spillere, officials og i visse stævner TV frit kan beskue selve spillet.Spillereglement115Øvrige Regler
En spiller ved kastestedet tillades at spørge dommeren om, hvor meget der er scoret, eller hvad der mangler på ethvert tidspunkt under kastet.Spillereglement116Øvrige Regler
I holdturneringer, hvor hver spiller kaster efter rotation, bestemmes kasterækkefølgen inden første kast i kampen eller sættet.Spillereglement117Øvrige Regler
En spiller kan straks efter en hændelse nedlægge protest mod en afgørelse. Protesten skal afgives til dommerne/holdkaptajnerne, der så afgør protesten.Ordensreglement11Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Enhver protest skal indgives til dommeren eller holdkaptajnen på det tidspunkt, hvor den hævdede overtrædelse af spillereglerne finder sted, og afgørelsen skal træffes på stedet. En senere indgivet protest vil ikke blive taget til følge.Ordensreglement12Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Enhver spiller eller hold, der overtræder spillereglerne, kan udsættes for diskvalifikation.Ordensreglement13Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Enhver spiller eller hold, der findes skyldig i, med fuldt overlæg, at tabe en kamp eller et sæt, skal diskvalificeres fra enhver videre deltagelse i den pågældende turnering/det pågældende stævne.Ordensreglement14Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Hvis en spiller eller et hold er indblandet i en situation, hvor dartsporten skønnes bragt i miskredit, skal den pågældende spiller eller det pågældende hold tildeles disciplinærstraf, så som suspendering el.lign.Ordensreglement15Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Alle dartspillere er underlagt den af DDU udpegede ledelses afgørelser, som er endelige og bindende.Ordensreglement16Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Hvis der er nogen ekstra udgift forbundet med en spiller eller et holds forsømmelse, skal den pågældende spiller eller det pågældende hold selv afholde disse ekstra udgifter.Ordensreglement17Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Enhver spiller eller hold, der ikke overholder deres forpligtelser med hensyn til at spille de programsatte kampe, mister retten til at modtage trofæer, pengepræmier eller andre præmier i den pågældende turnering/det pågældende stævne.Ordensreglement18Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Hvis en spiller eller holdleder ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, det være sig pengepræmier eller andre præmier, uden forinden at have stævne-/turneringsledelsens tilladelse til udeblivelse, mister spilleren eller holdet retten til at modtage præmier.Ordensreglement19Ordenskodeks - Disciplinære Regler
Kaste en dart efter man har "bustet".Ordensreglement21Ordenskodeks - Utilbørlig/Usportslig Optræden
Forsøge at distrahere en modstander med snak, bevægelser, lyde, m.m.Ordensreglement22Ordenskodeks - Utilbørlig/Usportslig Optræden
Forsøge på ikke at udføre sit bedste.Ordensreglement23Ordenskodeks - Utilbørlig/Usportslig Optræden
Ikke at udøve dartsporten under hensyntagen til de gældende love og bestemmelser.Ordensreglement24Ordenskodeks - Utilbørlig/Usportslig Optræden
Støjende og/eller provokerende adfærd.Ordensreglement25Ordenskodeks - Utilbørlig/Usportslig Optræden
Tavleføreren/dommeren kan ved utilbørlig optræden give en henstilling, eller i gentagelsestilfælde give diskvalifikation.
Tavleførerens diskvalifikation skal ske på stedet, og med det samme, sanktioneres af dommer/holdkaptajner.
Er holdkaptajner i turnering uenige, skal situationen rapporteres som en protest, men de

efterfølgende kampe skal dog stadig spilles færdige.
Ordensreglement31Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
Henstillinger til, samt diskvalifikation af, en spiller skal straks efter kampen meddeles stævne- /turneringsledelsen.Ordensreglement32Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
Stævne-/turneringsledelsen kan bortvise enhver spiller og leder m.m., der findes skyldig i brud på reglerne, eller som opfordrer til brud derpå.Ordensreglement33Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
Klubber og spillere må ikke udvise usømmelig optræden, der er egnet til at bringe dartsporten i miskredit, herunder usportslig, støjende og/eller provokerende adfærd ved stævner og turneringer.Ordensreglement34Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
Ingen spiller må ved stævner eller turnering hverken nyde alkohol eller ryge under spillet.Ordensreglement35Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
Stævne-/turneringsledelsen kan diskvalificere, bortvise eller tildele advarsler til en spiller, der overtræder de i denne § nævnte bestemmelser.Ordensreglement36Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
Stævne-/turneringsledelsen skal senest 2 dage efter stævne / turneringskamp, skriftligt indberette diskvalifikationer, bortvisninger og advarsler til DDU.Ordensreglement37Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
DDU skal, med evt. kommentarer, videresende indberetningen til endelig afgørelse i ordensudvalgetOrdensreglement38Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
Overdommer indberetning.
Stævneudvalget behandler indberetningen om en evt. overtrædelser af ordensregler, og træffer en afgørelse.
Den indberettede spiller kan herefter anke sagen til ordensudvalget imod indbetaling af kr. 300,00, der hvis såfremt spilleren får medhold, refunderes.
Den indberettede spiller kan endelig igen anke ordensudvalgets afgørelse til DIF, som værende
idrættens - og dermed også DDU's - højeste appelinstans.
Ordensreglement39Ordenskodeks - Henstilling, Diskvalifikation & Bortvisning
Samtlige dartspillere under DDU har pligt til at underkaste sig den dopingkontrol, der måtte blive etableret af Anti Doping Danmark eller af DDU. Endvidere kan DDU også alkohol-teste til f.eks. juniorstævner.Ordensreglement41Dopingregulativ - Kontrol
Brug af stimulerende midler og af anabolske steroider eller anden form for doping i forbindelse med stævner og turneringer eller træning dertil, er forbudt.Ordensreglement42Dopingregulativ - Kontrol
Dopingkontrol kan kræves gennemført ved såvel nationale som internationale arrangementer af enhver art samt i forbindelse med træning.Ordensreglement43Dopingregulativ - Kontrol
En spiller, der udtages til dopingkontrol, har pligt til at lade sig undersøge efter gældende retningslinjer. Den spiller, der nægter at lade sig undersøge, udelukkes fra deltagelse i stævner og turneringer i mindst 2 år.Ordensreglement44Dopingregulativ - Kontrol
Dopingkontrol skal gennemføres i overensstemmelse med de regler, der til enhver tid er gældende for Danmarks Idrætsforbund, Anti Doping Danmark, WDF Anti-doping rules, WADA.Ordensreglement45Dopingregulativ - Kontrol
En spiller, der findes skyldig i overtrædelse af §4 stk. 2, udelukkes fra at deltage i stævner, turneringer m.v. i mindst 18 måneder.
I gentagelsestilfælde udelukkes den pågældende i mindst 36 måneder.
Under særlig formildende omstændigheder kan udelukkelsesperioden nedsættes.
Ordensreglement51Dopingregulativ - Overtrædelse
Den der tilskynder eller medvirker til, at en spiller anvender doping, udelukkes fra samtlige aktiviteter under DDU i mindst 5 år.
Ordensreglement52Dopingregulativ - Overtrædelse
Såfremt et analyseresultat viser anvendelse af de i § 4 stk. 2 nævnte midler, suspenderes den pågældende spiller fra det tidspunkt, han/hun har modtaget underretning om resultatet.
Meddelelse skal ske ved anbefalet brev.
Ordensreglement53Dopingregulativ - Overtrædelse
Sager vedrørende overtrædelse af dette regulativ afgøres af ordensudvalget samt 2 medlemmer af bestyrelsen
Påtaleret tilkommer DDU’s dopingkontroludvalg, der skal forelægge sagen ved personligt fremmøde.
Ordensreglement54Dopingregulativ - Overtrædelse
Børneattester skal indhentes årligt for følgende persongrupper:
o DDU ́sbestyrelse,inkl.suppleanter.
o Stævneledere,overdommereogaspiranterhertil.
o Udvalgsformandforståendeudvalg.
o MedlemmerafUngdomsudvalg.
o Landstrænere.
o Personer,deriklubberne,skalfungeresomtrænere,instruktører,holdledere
eller lærere for børn
under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik.
o Personerderovernatterpådartskolen.
o Såfremtjuniorerunder15årspillerpåetseniorhold,skalmindsténafdeøvrige
spillere have
børneattest.
o Personer,derdeltageriprojektarbejdemedjuniordartoghardirekterelationtil
juniorspillereunder15 år.
Ovennævnte regler er baseret på:
Bekendtgørelse (se Stk. 2) om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i idrætsforeninger, på musik-, ballet– danse og rideskoler samt ridecentre og motions– og fitnesscentre.
Men er skærpet af DDU.
Klubber og udvalg under DDU kan skærpe reglerne yderligere. For udvalgets vedkommende, skal dette fremgå af deres politik.
Ordensreglement61DDU og Børneattester
Kulturministeriets bekendtgørelse om indhentning af børneattest.
I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014, fastsættes:
§ 1. Myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. § 2.
Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder at den, oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.
§ 2. Følgende myndigheder, institutioner, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, jf. § 1, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere, lærere, børnepassere, formidlere, pedeller, samaritter, lektiehjælpere og andet teknisk personale, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning, jf. lovens § 2, stk. 1:
1) Idrætsforeninger samt forbund og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren.
2) Foreninger og andre forbund, hvor der foregår tankesport eller e-sport.
3) Musikskoler.
4) Ballet- og danseskoler.
5) Rideskoler og ridecentre.
6) Motions- og fitnesscentre.
7) Museer.
8) Zoologiske anlæg og dyreparker.
9) Kunsthaller.
10) Nødhjælpsorganisationer/velgørenhedsorganisationer.
11) Orkestre og kor.
12) Teatre og teaterskoler.
13) Forfatterskoler for børn og unge.
14) Filmskoler for børn og unge.
15) Skoler for kreative håndværk.
16) Radio- og TV-stationer.
17) Biblioteker med børneafdelinger, materialesamlinger eller aktiviteter for børn.
18) Folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der får tilskud eller anvist lokaler efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), som ikke er omfattet af nr. 1-17.
19) Landsorganisationer og deres lokalforeninger, der modtager offentlige midler i medfør af bekendtgørelse om ydelse af tilskud til samfundsengagerede ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, som ikke er omfattet af nr. 1-18.
Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1 forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter stk. 1 senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v. i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer, børnepasser, formidler, pedel og andet teknisk personale, jf. stk. 1, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v.
Stk. 3. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, institution, forening m.v. Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen af tilknytningen til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. beror på naturlige pauser, herunder overgang fra én sæson til en anden eller fra ét skoleår til et andet.
§ 3. Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk.1, påtales af det offentlige.
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 489 af 29. maj 2012 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde ophæves.
Kulturministeriet, den 18. marts 2015 Marianne Jelved

Det er specielt § 2 i bekendtgørelsen, der er vedrørende for nærværende regelsæt.
DDU ́s kommentarer om bekendtgørelsen:
Jf. bekendtgørelsen skal man have en fast tilknytning til DDU eller klubber under DDU. Fast tilknytning er i bekendtgørelsen defineret som ”Mere end enkeltstående eller kortvarig karakter” og her skal børneattesten være indhentet inden man tiltræder sit arbejde med juniorer under 15 år.
Bekendtgørelsen fastslår, at børneattest dog, under alle omstændigheder, skal indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet DDU i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 2 ugers varighed har fungeret som træner, instruktør, holdleder eller lærer.
Sidstnævnte betyder, at man jf. bekendtgørelsen ikke skal have børneattest, hvis man kun deltager med junior arbejde på dartskolen og ikke herudover. Her har DDU skærpet bekendtgørelsen, da vi fastslår, at såfremt man overnatter på dartskolen skal man have en børneattest.
Ordensreglement62DDU og Børneattester
Ansvar for indhentning af børneattester ligger hos DDU v/sekretariatet. De sidder med det overordnede ansvar for indhentningen, men opgaven er uddelegeret til de respektive udvalg v/udvalgsformanden.Ordensreglement63DDU og Børneattester
Alle børneattester registreres i sekretariatet.Ordensreglement64DDU og Børneattester
Udskrivningen af de enkelte turneringsrækker administreres af Dansk Dart Unions (herefter; DDU) turneringsudvalg, og udføres på grundlag af klubbernes placeringer i den foregående sæson, samt fra- og tilmelding af hold til den kommende sæson.Turneringsreglement11Turneringsplanlægning
Hvis en klub framelder et eller flere hold optil en ny sæson, skal det altid være klubbens lavest rangerende hold. Der kan gives dispensation til at trække et højere rangerende hold.
Ansøgning om dispensation skal være begrundet skriftligt. Ansøgning skal sendes til DDU’s sekretariat og afgørelsen træffes af turneringsudvalget. Ansøgningen skal være Dansk Dart Union i hænde senest 14 dage før fristen for holdtilmelding til den forestående sæson.
Turneringsreglement12Turneringsplanlægning
Turneringssæsonen starter i 2. halvår af kalenderåret. Startdatoer for hver enkel turneringsrække offentliggøres, når turneringsplaner forelægger optil sæsonstart.Turneringsreglement13Turneringsplanlægning
Holdene mødes minimum 2 gange i hver turneringsrække per sæsonTurneringsreglement14Turneringsplanlægning
Hold fra samme klub skal på lige-rangerende niveauer altid placeres i samme række.
Kampe mellem hold fra samme klub skal datomæssigt spilles før holdene møder andre klubhold i turneringsrækken. Ved mere end 2 hold fra samme klub i en række, kan de møde andre klubhold, inden alle indbyrdes kampe er spillede.
Turneringsreglement15Turneringsplanlægning
I de tilfælde, hvor et hold placeres ekstraordinært i en række og dermed pålægges rejseomkostninger, der væsentligt overstiger øvrige holds udgifter, yder DDU et rejsetilskud, der i hvert enkelt tilfælde afgøres af turneringsudvalget.Turneringsreglement16Turneringsplanlægning
Turneringsmæssigt inddeles DDU’s klubber i følgende regioner:
- Region 1 = Region Hovedstaden
- Region 2 = Region Sjælland
- Region 3 = Region Syddanmark
- Region 4 = Region Midtjylland
- Region 5 = Region Nordjylland
Turneringsreglement17Turneringsplanlægning
Klubberne kan selv aftale flytning af kampe. Hjemmeholdet er ansvarlig for at meddele kampflytningen i turneringsadministrationen med angivelse af ny spilledato og tidspunkt.
Turneringsudvalget har mandat til – under særlige omstændigheder – at annullere en kampflytning.
Turneringsreglement21Kampflytninger
Alle flyttede/udsatte kampe i efterårssæsonen skal spilles inden årsskiftet (31.12.xx).
Alle flyttede/udsatte kampe i forårssæsonen skal spilles senest eller samtidig med de sidste programsatte kampe i pågældende række i forårssæsonen.
Kampe, som ikke er spillet rettidigt, registreres med resultatet 0 - 0. Derudover er der ikke yderligere konsekvenser for klubberne.
Turneringsreglement22Kampflytninger
Såfremt en kamp flyttes, er det stadig det oprindelige spilletidspunkt jf. turneringsplanen, der er afgørende for, hvorvidt en spiller er spilleberettiget eller ej.
En spiller må kun deltage i én turneringskamp med samme spilletidspunkt jf. den oprindelige turneringsplan.
Turneringsreglement23Kampflytninger
Den førstnævnte klub på turneringsplanen har hjemmebane og skal sørge for udfyldelse og indberetning af kampsedlen. Indberetning af kampsedlen skal ske senest 48 timer efter kamptidspunktet.Turneringsreglement31Kampafvikling
Ved en turneringskamp skal hjemmeholdet give mulighed for, at der kan trænes på kampbanerne minimum en halv time før kampens officielle starttidspunkt.
Turneringsreglement32Kampafvikling
Hvis et hold møder mere end et kvarter efter den fastsatte tid, har modstanderen ret til at erklære sig for vinder af holdkampen. Det hold, der ikke møder op, registreres som udeblevet.
Force majeure bestemmelse kan dog tages i anvendelse, men betinger skriftlig begrundet indberetning til turneringsudvalget.
Turneringsreglement33Kampafvikling
Inden kampstart udfylder begge holdkaptajner kampsedlen – hjemmeholdet udfylder først. Holdkaptajnen er ansvarlig for, at holdets spillere har gyldig spillelicens og er spilleberettiget til den pågældende kamp.
Holdkaptajnerne er endvidere ansvarlige for at DDU’s spilleregler, ordensreglement m.m. bliver overholdt under hele holdkampen. Spillerne skal være til stede, når kampsedlen udfyldes. Rækkefølgen kan ikke senere ændres.
Hvis der er mistanke om, at en eller flere spillere på modstanderholdet ikke er spilleberettigede, skal holdkaptajnen inden kampstart fremsætte denne påstand for modstanderholdets holdkaptajn, og markere på kampsedlen, at holdkampen spilles under protest. Holdkampen afvikles herefter på vanlig vis. Efterfølgende følges sædvanlig procedure for protester, som beskrevet i §6 stk. 1.
Turneringsreglement34Kampafvikling
Kampene spilles fra 501 – direkte start og afslutning på double. Alle kampe spilles bedst af 5 sæt, såfremt andet ikke er oplyst til pågældende sæson / turneringsrække.Turneringsreglement35Kampafvikling
Hjemmehold og udehold deler tavlerne i alle rækkerTurneringsreglement36Kampafvikling
Ved afvikling af enhver turneringskamp skal hjemmeholdet sikre adgang til Dansk Dart Unions opdaterede love og reglementer.Turneringsreglement37Kampafvikling
Alle hold skal til deres første turneringskamp i sæsonen stille med spillere, der ikke har været benyttet på andre hold hidtil i samme sæson.
Undtaget er dog deltagelse på hold i andre turneringskategorier.
Turneringsreglement41Spilletilladelse
En spiller kan altid flyttes fra et hold rangerende i en lavere række til et hold rangerende i en højere række. Ligeledes kan spillere frit benyttes på tværs af turneringskategorier.
Såfremt holdene spiller i samme række, er det holdenes indbyrdes placering, der afgør hvilket hold, der er højst rangerende.
Turneringsreglement42Spilletilladelse
En spiller kan lovligt flyttes til et lavere rangerende hold, når/hvis det højst rangerende hold har spillet en kamp i mellemtiden uden den pågældende spillers deltagelse.Turneringsreglement43Spilletilladelse
Når et hold spiller de sidste 8 programsatte kampe i turneringen, kan der ikke benyttes spillere, der har spillet minimum 14 holdkampe på højere rangerende hold hidtil i sæsonen.
Turneringsreglement44Spilletilladelse
Ved klubskifte idømmes den pågældende spiller en karantæne på 2 måneder fra seneste officielle turneringskamp for sin tidligere klub. Karantænen gælder kun de løbende turneringer.
Karantænen gælder ikke, hvis en klub lukker og/eller udmelder sig af DDU.
Turneringsreglement45Spilletilladelse
Juniorspillere kan frit deltage i seniorturneringerne, såfremt spilleren også deltager på et turneringshold i Juniorpairs i den pågældende halvsæson.
Har klubben kun 1 juniorspiller med licens, kan denne deltage i seniorturneringerne uden at deltage på et turneringshold i Juniorpairs.
Har klubben mere end 1 juniorspiller med licens, men kun én af disse ønsker at spille turnering, er det kun denne spiller, der kan deltage på seniorhold såfremt klubben ikke har hold tilmeldt Juniorpairs.
Turneringsreglement46Spilletilladelse
For deltagelse i DDU’s Paradart turneringer, skal følgende kriterier være opfyldt:
- Opfylde DDU’s handicapklassifikationer (se bilag hertil på DDU’ hjemmeside)
- Have et fysisk handicap, der forhindrer dig i at spille dart på lige fod med ikke-
handicappede personer
- Have et udviklingshandicap, som forhindrer spilleren i, at spille dart på lige fod med
ikke-handicappede personer. Ved udviklingshandicap tages udgangspunkt i Special Olympics definitionen fra Parasport Danmark. Her er retningslinjerne, at man skal være mindst 8 år gammel og være udviklingshandicappet/have generelle indlæringsproblemer. Der ligger ikke IQ-målinger o.l. til grund for denne definition, men man skal i hverdagen (skole, arbejde, familieliv, boligsituation m.m.) være afhængig af særlige pædagogiske støtteforanstaltninger
- Alle spillere, som ikke til fulde opfylder DDU’s handicap klassifikationssystem, skal have dispensation, for at kunne deltage i turneringen. Dispensation søges ved at indsende detaljeret beskrivelse af spillerens handicap til DDU’s sekretariat på e-mail: info@dart-ddu.dk, som herefter, i samarbejde med Parasport Danmark, vil tage stilling til, hvorvidt der kan gives dispensation, for deltagelse i turneringen
Turneringsreglement47Spilletilladelse
AFBUD:
Et rimeligt afbud til en holdkamp (senest 24 timer før kampen) resulterer i, at holdkampen tabes 16-0/0-16, samt fratagelse af yderligere 3 point.
Såfremt et hold melder afbud til 6 kampe, indenfor samme sæson, fratages holdet sine point, og tvangs nedrykkes til underliggende række.
Alle afviklede såvel som ikke-afviklede kampe bliver registreret med resultatet 16-0 / 0-16 til modstanderholdet. Resultater af afviklede kampe mod hold fra samme klub står ved magt.
Turneringsreglement51Afbud / Udeblivelser / Holdtræk
UDEBLIVELSER:
Hvis et hold udebliver (uden afbud) fra en holdkamp taberdømmes holdet i den pågældende kamp 16-0/0-16, samt fratagelse af yderligere 3 point.
Ved 3. udeblivelse idømmes klubben en bøde på 500,00 kr. og holdet taberdømmes i allerede afviklede samt fremtidige kampe og fratages dermed alle point.
Klubbens lavere rangerende hold nægtes oprykning til rækken, hvorfra holdet er udeblevet, i den indeværende sæson.

Undtagelser:
-Slutspil, hvor en udeblivelse kun tæller for 1 udskrevet kamp
-Oldboys-rækkerne, hvor lavest rangerende hold ikke bliver taget ud af turneringen efter 3 udeblivelser
Turneringsreglement52Afbud / Udeblivelser / Holdtræk
HOLDTRÆK:
Hvis en klub trækker et hold fra de løbende turneringer, skal det altid være klubbens lavest rangerende hold. Med lavest rangerende hold forstås, at det er det hold, der er dårligst placeret i turneringsstrukturen.
Der kan af turneringsudvalget dog gives dispensation til at trække et højere rangerende hold. Ansøgning om dispensation skal være begrundet skriftlig og sendes til DDU’s sekretariat.
Turneringsrækker, hvor holdene hverken kan rykke op eller ned, tælles ikke med.
Alle afviklede såvel som ikke-afviklede kampe bliver registreret med resultatet 16-0 / 0-16 til modstanderholdet. Resultater af afviklede kampe mod hold fra samme klub står ved magt.
Turneringsreglement53Afbud / Udeblivelser / Holdtræk
Protester sker i forbindelse med kampafvikling og nedlægges på det tidspunkt, hvor hændelsen finder sted og markeres efterfølgende på kampsedlen. En senere indgivet protest vil ikke blive taget til følge.
Det hold, der nedlægger protest, skal inden 48 timer efter kamptidspunktet indsende skriftlig begrundet redegørelse for årsagen til protesten. Redegørelsen indsendes per mail til DDU’s sekretariat.
Protester kan kun nedlægges af deltagende spillere og holdkaptajner for de pågældende hold.
Turneringsreglement61Protester, klager og afgørelser
Alle øvrige henvendelser om overtrædelser på turneringsreglementet betragtes som værende klager. Disse er ikke begrænset til deltagende spillere og holdkaptajner, men kan indsendes af alle med tilknytning til DDU.
Klager indsendes skriftlig til Dansk Dart Unions sekretariat senest 5 dage efter overtrædelsen har fundet sted.
Turneringsreglement62Protester, klager og afgørelser
Afviklingen af kampe kan til enhver tid foregå under opsyn og/eller ledelse af en official udpeget af turneringsudvalget.
Eventuelle protester over den udpegede officials kendelser følger normal procedure for protester i forbindelse med afvikling af en turneringskamp.
Turneringsreglement63Protester, klager og afgørelser
Turneringsudvalget er den dømmende instans i alle protester og klager, der vedrører nærværende reglement. Turneringsudvalget kan i den forbindelse
- uddele advarsler til spillere og hold
- taberdømme spillere og hold
- uddele karantæner til spillere og hold

Såfremt en protest omhandler brug af en ikke spilleberettiget spiller, anvendes som udgangspunkt, følgende procedure:
-Finder Turneringsudvalget at et hold fejlagtigt har anvendt en ikke spilleberettiget spiller, og der er tale om en førstegangsforseelse, taberdømmes den pågældende spiller i sine 4 personlige kampe, og klubben tildeles en advarsel, som herefter er gældende for alle deltagende hold i turneringskategorien, fra den pågældende klub. Kampens resultat korrigeres herefter i henhold til dette.
- Har en klub tidligere i sæsonen, fået en advarsel om brug af ikke spilleberettiget spiller, skærpes sanktionen og holdet taberdømmes 16-0/0-16.

Turneringsudvalget har endvidere bemyndigelse til at træffe afgørelse i alle evt. sager/spørgsmål, der ikke er direkte beskrevet i nærværende reglement. Turneringsudvalget kan i den forbindelse optage sager af egen drift.
Turneringsreglement64Protester, klager og afgørelser
Turneringsudvalget skal behandle protesten indenfor 3 uger fra modtagelse af protesten / klagen.Turneringsreglement65Protester, klager og afgørelser
Afgørelser truffet af turneringsudvalget kan ankes til DDU’s Ordensudvalg jf. bestemmelserne herom i DDU’s overordnede loveTurneringsreglement66Protester, klager og afgørelser
Hvert hold består af 4 spillere, der har gyldig spilletilladelse i den samme klub.
Turneringerne spilles som holdkampe bestående af 16 singlekampe. Der spilles 2 singlekampe ad gangen og alle 16 singlekampe skal spilles.
Turneringsreglement71Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
Der tildeles følgende pointantal per kamp:
Vunden kamp = 3 point
Uafgjort kamp = 1 point
Tabt kamp = 0 point
Turneringsreglement72Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
Placering i rækkerne afgøres således:
1. Flest point
2. Indbyrdes kamp
3. Kampforskel i indbyrdes kamp
4. Kampforskel i hele turneringen
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp
6. Omkamp på neutral bane
Turneringsreglement73Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
1. division
1. division er landsdækkende og udgøres af 12 hold, og ingen klub kan have mere end 1 hold i denne række.
Oprykning: Ingen oprykning
Nedrykning: De 2 nederst placerede hold rykkes til de underliggende 2. divisioner, afhængigt af geografisk placering.
Slutspil: Efter den ordinære turnering deltager de 4 bedst placerede hold i et slutspil.
Turneringsreglement74Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
I slutspillet for 1. division kåres Danmarksmestrene for hold i pågældende sæson.
Holdene medtager halvdelen af sine point fra grundspillet. I tilfælde af halve point rundes op til nærmest lige. Der gives dobbelt pointantal af det, der gives i grundspillet.
Kamprækkefølgen er: Nr. 1 mod nr. 4
Nr. 2 mod nr. 3
Nr. 1 mod nr. 3 Nr. 2 mod nr. 4
Nr. 1 mod nr. 2 Nr. 3 mod nr. 4
Placeringerne i slutspillet afgøres således: 1. Flest point
2. Indbyrdes kamp i slutspillet
3. Kampforskel i indbyrdes kamp i slutspillet
4. Kampforskel i hele slutspillet
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp i slutspillet
6. Omkamp – 1 spiller fra hvert hold – 1 sæt 501 – Kast mod Bull om udlæg
Turneringsreglement75Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
2. division
2. division er opdelt i 2 rækker, som udgangspunkt med 12 hold. Ingen klub kan have mere end 1 hold i 2. division.
2. division Øst består af hold fra Region 1 og 2
2. division Vest består af hold fra Region 3, 4 og 5
Oprykning: Vinderne af hver 2. division rykker i 1. division.
Nedrykning: Antallet af nedrykkere i den enkelte række kan variere fra 1-3 hold, afhængigt af antallet af nedrykkere fra overliggende række(r). De 1-3 nederst placerede hold rykker til de underliggende 3. divisioner, afhængigt af geografisk placering.
Turneringsreglement76Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
3. division
3. division er opdelt i 4 rækker, som udgangspunkt med 12 hold. Ingen klub kan have mere end 2 hold i 3. division.
3. division Øst består af hold fra Region 1
3. division Syd består af hold fra Region 2
3. division Vest består af hold fra Region 3
3. division Nord består af hold fra Region 4 og 5
Oprykning: Vinderne af hver 3. division rykker i 2. division.
Nedrykning: Antallet af nedrykkere i den enkelte række kan variere fra 1-4 hold, afhængigt af antallet af nedrykkere fra overliggende række(r). De 1-4 nederst placerede hold rykker til de underliggende danmarksserier, afhængigt af geografisk placering.
Turneringsreglement77Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
Danmarksserien
Danmarksserien er opdelt i 8 rækker, som udgangspunkt med 12 hold. Ingen klub kan have mere end 4 hold i Danmarksserien.
Danmarksserien 1 består af hold fra Region 1 Danmarksserien 2 består af hold fra Region 1 Danmarksserien 3 består af nordlige hold fra Region 2 Danmarksserien 4 består af sydlige hold fra Region 2 Danmarksserien 5 består af fynske hold fra Region 3 Danmarksserien 6 består af sydjyske hold fra Region 3 Danmarksserien 7 består af sydlige hold fra Region 4 og 5 Danmarksserien 8 består af nordlige hold fra Region 4 og 5
Oprykning: Vinderne af hver Danmarksserie rykker i 3. division.
Nedrykning: Antallet af nedrykkere i den enkelte række kan variere fra 1-5 hold, afhængigt af antallet af nedrykkere fra overliggende række(r). De 1-5 nederst placerede hold rykker til de underliggende kvalifikationsrækker, afhængigt af geografisk placering.
Undtagelse: I de tilfælde, hvor der ikke er en underliggende Kvalifikationsrække til Danmarksserien, er det tilladt for klubber at have mere end 4 hold i Danmarksserien. Dog kun så længe, der ikke er en underliggende Kvalifikationsrække.
Turneringsreglement78Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
Kvalifikationsrækken
Turneringsudvalget inddeler i et passende antal kvalifikationsrækker ud fra samme geografiske forhold som er gældende for Danmarksserierne.
Der kan maksimalt være 2 underliggende kvalifikationsrækker per Danmarksserie række.
Oprykning: Vinderne af hver kvalifikationsrække rykker i Danmarksserien.
Nedrykning: Antallet af nedrykkere i den enkelte række kan variere fra 1-5 hold, afhængigt af antallet af nedrykkere fra overliggende række(r). De 1-5 nederst placerede hold rykker til de underliggende kvalifikationsrækker, afhængigt af geografisk placering.
Undtagelse: I de tilfælde, hvor der kun er 1 kvalifikationsrække, der spiller ind til 1 Danmarksserie, vil nummer 2 i rækken sikre sig direkte oprykning på lige fod med nummer 1.
Turneringsreglement79Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
Serierækken
Turneringsudvalget inddeler i et passende antal serierækker ud fra samme geografiske forhold som er gældende for kvalifikationsrækken.
Der kan maksimalt være 2 underliggende serierækker per kvalifikationsrække.
Oprykning: Vinderne af hver serierække rykker i kvalifikationsrækken.
Nedrykning: Der er ingen nedrykning fra serierækkerne.
Undtagelse: I de tilfælde, hvor der kun er 1 kvalifikationsrække, der spiller ind til 1 Danmarksserie, vil nummer 2 i rækken sikre sig direkte oprykning på lige fod med nummer 1.
Turneringsreglement710Bestemmelser for turneringskategorien ”Hovedturnering”
Turneringsudvalget opretter et passende antal Hverdagsrækker. Hvis antallet af holdtilmeldinger tillader det, kan Turneringsudvalget niveauopdele hverdagsrækkerne, hvorfra der som udgangspunkt vil være 2 op- og nedrykkere mellem niveauerne.Turneringsreglement81Bestemmelser for turneringskategorien "Hverdagsturneringen"
Hvert hold består af 4 spillere, der har gyldig spilletilladelse i den samme klub.
Turneringerne spilles som holdkampe bestående af 16 singlekampe. Der spilles 2 singlekampe ad gangen og alle 16 singlekampe skal spilles.
Når begge spillere har kastet 42 pile i et sæt, kastes 1 pil fra hver spiller mod bull, for at afgøre sættet. Den spiller som havde udlæg i sættet, skal kaste sin pil mod bull først. Såfremt den første pil, som kastes mod bull, rammer grøn eller rød bull, skal tavleføreren bekræfte kastet, hvorefter pilen fjernes fra skiven, inden modstanderen kaster sin pil mod bull. Sidder pilen derimod udenfor bull, skal pilen efterlades i skiven, indtil modspilleren har kastet sin pil mod bull. Den spiller, hvis pil er nærmest bull, vinder sættet. Sættet noteres på kampsedlen, som værende lukket i 43 dart fra 50 point.
Turneringsreglement82Bestemmelser for turneringskategorien "Hverdagsturneringen"
Der tildeles følgende pointantal per kamp:
Vunden kamp = 3 point
Uafgjort kamp = 1 point
Tabt kamp = 0 point
Turneringsreglement83Bestemmelser for turneringskategorien "Hverdagsturneringen"
Placering i rækkerne afgøres således:
1. Flest point
2. Indbyrdes kamp
3. Kampforskel i indbyrdes kamp
4. Kampforskel i hele turneringen
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp
6. Omkamp på neutral bane
Turneringsreglement84Bestemmelser for turneringskategorien "Hverdagsturneringen"
Turneringerne spilles som holdkampe, bestående af 6 enkeltkampe. 4 single- og 2 doublekampe.
Alle enkeltkampe skal spilles - dog undtaget i serie 3, såfremt holdet kun stiller med 3 spillere.
Turneringsreglement91Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
Hvert hold skal bestå af minimum 4 og maksimum 8 spillere, der har gyldig spilletilladelse i samme klub. Ingen spiller må deltage i mere end 1 singlekamp og 1 doublekamp i samme turneringskamp.
Det er dog tilladt i serie 3, 4 og 50+, at stille med 3 spillere, hvormed man på forhånd har tabt 1 single- og 1 doublekamp.
Serie 3 og 4, spiller bedst af 3 sæt fra 501.
Turneringsreglement92Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
For deltagelse i Oldboys-turneringen kræves det, at spilleren i indeværende kalenderår fylder minimum 35 år og for 50+, minimum 50 år. Begge køn tillades at stille op i Oldboys.Turneringsreglement93Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
Placering i rækkerne afgøres således:
1. Flest point
2. Indbyrdes kamp
3. Kampforskel i indbyrdes kamp
4. Kampforskel i hele turneringen
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp
6. Omkamp på neutral bane
Turneringsreglement94Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
Oldboys-turneringen opdeles i Øst (Region 1 og 2) og Vest (Region 3 – 5)Turneringsreglement95Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
Serie 1 Øst/Vest
Serie 1 laves særskilt for henholdsvis Øst og Vest Oprykning: Ingen oprykning
Nedrykning: De 2 nederst placerede hold rykker til Serie 2
Slutspil: Efter den ordinære turnering deltager de 2 bedst placerede hold i Øst og Vest i et landsdækkende slutspil. Såfremt et hold melder afbud, tilbydes nr. 3 fra den pågældende landsdel pladsen.
Turneringsreglement96Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
I slutspillet for Oldboys kåres Danmarksmestrene for Oldboyshold i pågældende sæson.
Kamprækkefølgen er: Nr. 1 Vest mod nr. 2 Vest Nr. 1 Øst mod nr. 2 Øst
Nr. 1 Øst mod nr. 2 Vest Nr. 1 Vest mod nr. 2 Øst
Nr. 2 Vest mod nr. 2 Øst Nr. 1 Vest mod nr. 1 Øst

Placeringerne i slutspillet afgøres således:
1. Flest point
2. Indbyrdes kamp i slutspillet
3. Kampforskel i indbyrdes kamp i slutspillet
4. Kampforskel i hele slutspillet
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp i slutspillet
6. Omkamp – 1 spiller fra hvert hold – 1 sæt 501 – Kast mod Bull om udlæg
Turneringsreglement97Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
Serie 2 Øst/Vest
Der oprettes Serie 2A og Serie 2B som indspil til Serie 1 i både Øst og Vest.
Oprykning: Vinderen rykker direkte i den pågældende Serie 1
Nedrykning: De 2 nederst placerede hold rykker til Serie 3
Undtagelse: Såfremt der kun er holdtilmeldinger nok til at oprette Serie 2A, rykker både nummer 1 og 2 i rækken direkte op i Serie 1.
Turneringsreglement98Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
Serie 3 Øst/Vest
Der oprettes Serie 3A, Serie 3B, Serie 3C og Serie 3D som indspil til Serie 2 i både Øst og Vest.
Oprykning: Vinderen rykker direkte i Serie 2
Nedrykning: Ingen nedrykning
Undtagelse: Såfremt der ikke er holdtilmeldinger nok til at oprette 4 x Serie 3, kan både nummer 1 og 2 i rækken rykkes direkte op i Serie 2.
Turneringsreglement99Bestemmelser for turneringskategorien ”Oldboys”
Turneringerne spilles som pairs bestående af 5 enkeltkampe. 2 single-, 1 double- og 2 singlekampe. Alle enkeltkampe skal spilles.Turneringsreglement101Bestemmelser for turneringskategorien ”Damepairs”
Hvert hold består af 2 damer, der har gyldig spilletilladelse i samme klub. Begge spillere skal spille 2 singlekampe og 1 doublekamp.
Hvert hold skal foruden de 2 spillere stille med 1 tavlefører.
Turneringsreglement102Bestemmelser for turneringskategorien ”Damepairs”
I damerækkerne er følgende pointfordeling gældende:
- 3 point for vunden kamp med 4-1 eller 5-0
- 2 point for vunden kamp med 3-2
- 1 point for tabt kamp med 2-3
- 0 point for tabt kampe med 1-4 eller 0-5
Turneringsreglement103Bestemmelser for turneringskategorien ”Damepairs”
Placering i rækkerne afgøres således:
1. Flest point
2. Indbyrdes kamp
3. Kampforskel i indbyrdes kamp
4. Kampforskel i hele turneringen
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp
6. Omkamp på neutral bane
Turneringsreglement104Bestemmelser for turneringskategorien ”Damepairs”
1. division
1. division er landsdækkende og udgøres af 8 hold, og ingen klub kan have mere end 2 hold i denne række.
Oprykning: Ingen oprykning
Nedrykning: De 2 nederst placerede hold rykkes til de underliggende 2. divisioner, afhængigt af geografisk placering.
Slutspil: Efter den ordinære turnering deltager de 4 bedst placerede hold i et slutspil.
Turneringsreglement106Bestemmelser for turneringskategorien ”Damepairs”
I slutspillet for 1. division kåres Danmarksmestrene for damehold i pågældende sæson.
Holdene medtager halvdelen af sine point fra grundspillet. I tilfælde af halve point rundes op til nærmest lige. Der gives dobbelt pointantal af det, der gives i grundspillet.
Kamprækkefølgen er: Nr. 1 mod nr. 4
Nr. 2 mod nr. 3
Nr. 1 mod nr. 3 Nr. 2 mod nr. 4
Nr. 1 mod nr. 2 Nr. 3 mod nr. 4

Placeringerne i slutspillet afgøres således:
1. Flest point
2. Indbyrdes kamp i slutspillet
3. Kampforskel i indbyrdes kamp i slutspillet
4. Kampforskel i hele slutspillet
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp i slutspillet
6. Omkamp – 1 spiller fra hvert hold – 1 sæt 501 – Kast mod Bull om udlæg
Turneringsreglement107Bestemmelser for turneringskategorien ”Damepairs”
2. division
2. division er opdelt i 2 rækker á 8 hold.
2. division Øst består af hold fra Region 1 og 2
2. division Vest består af hold fra Region 3, 4 og 5
Oprykning: Vinderne af hver 2. division rykker i 1. division.
Nedrykning: Antallet af nedrykkere i den enkelte række kan variere fra 1-3 hold, afhængigt af antallet af nedrykkere fra overliggende række(r). De 1-3 nederst placerede hold rykker til de underliggende 3. divisioner, afhængigt af geografisk placering.
Turneringsreglement108Bestemmelser for turneringskategorien ”Damepairs”
3. division
3. division er opdelt i et antal rækker tilpasset antal holdtilmeldinger.
3. division Øst består af hold fra Region 1 – 2. Lige-rangerende rækker nummereres 1, 2 osv.... 3. division Vest består af hold fra Region 3 – 5. Lige-rangerende rækker nummereres 1, 2 osv....
Oprykning: Vinderne af hver 3. division rykker i 2. division. Nedrykning: Ingen nedrykning
Turneringsreglement109Bestemmelser for turneringskategorien ”Damepairs”
Turneringerne spilles som pairs bestående af 5 enkeltkampe. 2 single-, 1 double- og 2 singlekampe. Alle enkeltkampe skal spilles.Turneringsreglement111Bestemmelser for turneringskategorien ”Juniorpairs”
Hvert hold består af minimum 2 juniorer til hver kamp. Hvis en klub kun har 1 juniorspiller, kan der ansøges om dispensation til at danne hold med en juniorspiller fra en anden klub.
Hvert hold skal foruden de 2 spillere stille med 1 tavlefører.
Turneringsreglement112Bestemmelser for turneringskategorien ”Juniorpairs”
I juniorrækkerne er følgende pointfordeling gældende:
- 3 point for vunden kamp med 4-1 eller 5-0
- 2 point for vunden kamp med 3-2
- 1 point for tabt kamp med 2-3
- 0 point for tabt kampe med 1-4 eller 0-5
Turneringsreglement113Bestemmelser for turneringskategorien ”Juniorpairs”
Placering i rækkerne afgøres således:
1. Flest point
2. Indbyrdes kamp
3. Kampforskel i indbyrdes kamp
4. Kampforskel i hele turneringen
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp
6. Omkamp på neutral bane
Turneringsreglement114Bestemmelser for turneringskategorien ”Juniorpairs”
Øst/Vest
Der laves særskilte rækker for henholdsvis Øst (Region 1 og 2) og Vest (Region 3 – 5) Oprykning: Ingen oprykning
Nedrykning: Ingen nedrykning
Slutspil: Efter den ordinære turnering deltager de 2 bedst placerede hold i Øst og Vest i et landsdækkende slutspil. Såfremt et hold melder afbud, tilbydes nr. 3 fra den pågældende landsdel pladsen.
Turneringsreglement116Bestemmelser for turneringskategorien ”Juniorpairs”
I slutspillet for juniorrækkerne kåres Danmarksmestrene for Juniorpairs i pågældende sæson.
Kamprækkefølgen er: Nr. 1 Vest mod nr. 2 Vest Nr. 1 Øst mod nr. 2 Øst
Nr. 1 Øst mod nr. 2 Vest Nr. 1 Vest mod nr. 2 Øst
Nr. 2 Vest mod nr. 2 Øst Nr. 1 Vest mod nr. 1 Øst
Placeringerne i slutspillet afgøres således: 1. Flest point
2. Indbyrdes kamp i slutspillet
3. Kampforskel i indbyrdes kamp i slutspillet
4. Kampforskel i hele slutspillet
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp i slutspillet
6. Omkamp – 1 spiller fra hvert hold – 1 sæt 501 – Kast mod Bull om udlæg
Turneringsreglement117Bestemmelser for turneringskategorien ”Juniorpairs”
Turneringerne spilles som pairs bestående af 5 enkeltkampe. 2 single-, 1 double- og 2 singlekampeTurneringsreglement121Bestemmelser for turneringskategorien ”Paradart”
Alle enkeltkampe skal spilles.
Turneringsreglement122Bestemmelser for turneringskategorien ”Paradart”
Såfremt et sæt ikke er afgjort efter 14 indgange (42 pile) fra begge spillere, kastes én pil fra hver spiller mod bull, for at afgøre sættet. Pilen nærmest bull vinder sættet. Spilleren som havde udlægget i det pågældende sæt skal kaste først.
Turneringsreglement123Bestemmelser for turneringskategorien ”Paradart”
Hvert hold består af minimum 2 Paradartspillere til hver kamp. Hvis en klub kun har 1 Paradartspiller, kan der ansøges om dispensation til at danne hold med en Paradartspiller fra en anden klub.
Hvert hold skal foruden de 2 spillere stille med 1 tavlefører.
Turneringsreglement124Bestemmelser for turneringskategorien ”Paradart”
I Paradart-turneringen er følgende pointfordeling gældende:
- 3 point for vunden kamp med 4-1 eller 5-0
- 2 point for vunden kamp med 3-2
- 1 point for tabt kamp med 2-3
- 0 point for tabt kampe med 1-4 eller 0-5
Turneringsreglement125Bestemmelser for turneringskategorien ”Paradart”
Placering i rækkerne afgøres således:
1. Flest point
2. Indbyrdes kamp
3. Kampforskel i indbyrdes kamp
4. Kampforskel i hele turneringen
5. Flest vundne sæt i indbyrdes kamp
6. Omkamp på neutral bane
Turneringsreglement126Bestemmelser for turneringskategorien ”Paradart”
Der henvises i øvrigt til DDU’ klassifikationssystem for Paradart, som findes på DDU’ hjemmesideTurneringsreglement127Bestemmelser for turneringskategorien ”Paradart”
Under Dansk Dart Union (herefter; DDU) inddeles spillere i 3 stævnekategorier:
- A-spiller eller
- B-spiller eller
- C-spiller (kun senior herre (fælles herre/dame))
Stævnereglement11Spillerkategorier
Som C- og B-spiller kan man frit vælge at deltage i en højere rangerende række, B eller A- rækken eller i visse tilfælde en blandet A-, B- og C-række.Stævnereglement12Spillerkategorier
Alle spillere, der har status som A-spiller, kan kun deltage i A-rækken. B-spillere kan ikke deltage i en C række.Stævnereglement13Spillerkategorier
Hvorvidt en spiller har status som A-, B- eller C-spiller afgøres af spillerens placering på den danske rangliste. For C-spillere desuden hvor de har spillet i den løbende turnering indenfor de sidste 2 år.
For herrespillere gælder det, at Top-80 på ranglisten er A-spillere.
For damespillere gælder det, at Top-40 på ranglisten er A-spillere.
For drengespillere gælder det, at Top-16 på ranglisten er A-spillere.
For pigespillere gælder det, at Top-16 på ranglisten er A-spillere.
For C-spillere gælder, at man ikke har point på den danske rangliste.
For C-spillere gælder det yderligere, at man inden for de sidste to sæsoner, ikke har spillet i Danmarksserien eller højere rangerende turneringer.
Spillere med samme pointantal som placeringen, hvor det skiller fra A til B, betragtes også som A-spillere.
Stævnereglement14Spillerkategorier
Ved tilmelding, er det spillernes eget ansvar at sikre sig, i hvilken spiller kategori de er.Stævnereglement15Spillerkategorier
Tildeling af point til den danske rangliste gives ud fra følgende stævnekategorier:
Kategori 1: DDU-godkendte åbne nationale stævner.
Kategori 2: Jysk/Fynske Mesterskaber og Sjællandske Mesterskaber.
Kategori 3: Danmarksmesterskab.
Kategori 4: Internationale stævner, som er pointgivende til WDFs verdensrangliste.
Der gives kun point i singlerækkerne. Ranglistepoint er gældende i 1 år.
Stævnereglement21Ranglister
Ranglistepoint tildeles efter følgende fordelingsnøgle:
https://resultater.live/wp-content/uploads/2019/06/fordeling-ranglistepoint.png

Point fra 17.-32. gives ikke til Damer og Juniorer.
I tilfælde af fælles A-, B- og C-række tildeles ranglistepoint gældende for A-rækker.
C-rækken tildeles point for 1. plads = 4 point, 2. plads = 2 point og 3. pladser = 1 point
Stævnereglement22Ranglister
Man kan ikke tildeles point uden at have vundet minimum én kamp ved et stævne.
Udeblivelse fra en modstander gælder som vundet kamp.
Stævnereglement23Ranglister
Ved pointlighed mellem en eller flere spillere på ranglisten afgøres indbyrdes placering efter følgende parametre;
1. Den, der senest har opnået point på ranglisten.
2. Den, der opnåede flest point i pågældende seneste stævne.
3. Den, der har flest førstepladser – herefter andenpladser, tredjepladser osv.
Stævnereglement24Ranglister
Seednings rangliste op til et stævne trækkes torsdag/to dage før stævnet af stævneledelsen, i ugen op til stævnets afvikling, som værende det senest offentliggjorte inden lodtrækning.
(Præcisering: Det er spillerens seneste tilmeldingsdato der er bestemmende for seedning, contra point på spilledagen. Dette gælder også for 2 singlestævner lørdag og søndag, hvor der ikke vil ske point allokering fra lørdag til søndag.)
Stævnereglement25Ranglister
Ved deltagelse Kategori 1, 2 og 3-stævner er DDUs officials ansvarlige for indrapportering af point til den danske rangliste.

Ved deltagelse i Kategori 4-stævner (undtaget internationale stævner arrangeret af DDU), er spilleren ansvarlig for selv at godtgøre sin placering ved det pågældende stævne. Dette kan gøres ved en henvisning til en hjemmeside, en resultatliste fra stævnet, eller en udfyldt og med underskrift fra stævneledelsen på DDUs formular hertil. Resultatformidlingen skal være DDU i hænde senest 2 uger efter deltagelse i stævnet, hvorefter ranglistepoint tildeles.
Stævnereglement26Ranglister
I alle A-rækker seedes et antal spillere gældende efter antal tilmeldinger. Seedning af spillere i A-rækkerne sker efter den til hver tid gældende danske rangliste.
Stævnereglement31Seedning
Som udgangspunkt (og maksimalt) seedes
- 16 spillere i Herre A
- 8 spillere i Dame A
- 4 spillere i Drenge A
- 4 spillere i Pige A
Der kan dog maksimum seedes halvdelen af de tilmeldte spillere. I tilfælde af færre antal tilmeldte halveres antallet af seedninger i den pågældende række.
Stævnereglement32Seedning
Fordelingen af seedede spillere skal ske, så spillerne parres således i tilfælde af, at alle holder seedningen frem i stævnet.
https://resultater.live/wp-content/uploads/2019/06/fordeling-seedede-spillere.png
Stævnereglement33Seedning
Ved eftertilmelding (efter deadline), har stævneledelsen ret til at se bort fra evt. seedning".Stævnereglement34Seedning
Spillere med aktiv spillerlicens i DDU må deltage i stævner. Spillere med licens fra et andet nationalt forbund under WDF kan ligeledes deltage (undtaget dog stævner i Kategori 2 og 3).Stævnereglement41Deltagelse i stævner
En spiller kan kun tilmeldes i én række på samme spilletidspunkt. Ydermere er det kun tilladt at deltage i enten A-, B- eller C-rækken ved samme stævne.Stævnereglement42Deltagelse i stævner
Juniorspillere kan deltage i seniorrækkerne ved Kategori 1-stævner (åbne nationale stævner), B- eller A-rækken, medmindre andet er oplyst fra arrangørerne eller DDU.
Følgende skal dog være opfyldt:
- Spilleren skal være en del af juniorlandsholdets bruttotrup eller
- Spilleren skal være placeret i Top-10 på drengeranglisten eller Top-8 på pigeranglisten.
I de tilfælde hvor der på samme tid afvikles junior og seniorrækker SKAL juniorspillere deltage i juniorrækken.
Stævnereglement43Deltagelse i stævner
Ved stævner i Kategori 1 (åbne nationale stævner) kan spillere uden gyldig spilletilladelse under DDU, deltage ved køb af gæstelicens. Gæstelicens indløses ved dommerbordet og er gyldig til 30.06 (nyt licens år).
Gæstelicensspillere opnår point til den danske rangliste.
Stævnereglement44Deltagelse i stævner
Hvis en spiller eller et hold ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen uden forinden at have fået stævneledelsen tilladelse hertil, bortfalder retten til at modtage præmier.
Stævnereglement51Præmieringer
Spillere, der ved et stævne laver en 9 darts lukning fra 501, præmieres med 10.000,00 kroner af Dansk Dart Union.
Følgende skal opfyldes for at præmien kan udbetales:
- Spilleren skal have en gyldig dansk spilletilladelse og være tilknyttet en klub, der er
medlem af Dansk Dart Union.
- 9 darts lukningen skal laves i et stævne, der er godkendt af DDU og stævnet skal være
tællende til den danske rangliste.
- En DDU-official skal kunne bekræfte lukningen
Stævnereglement52Præmieringer
En spiller kan frit vælge spillertrøje ved deltagelse i et stævne. Klubbens navn eller logo skal dog være tydelig trykt eller broderet på trøjen. Hvis en spiller ikke har lovlig spillertrøje på gives der 2 min. til at skifte, ellers diskvalificeres spilleren. Spillere på gæstelicens er dog undtaget for denne regel.Stævnereglement61Påklædning
Ved finaledeltagelse i stævner under Kategori 2, 3 og 4 (JFM, SM, DM samt WDF-pointgivende stævner) må spillere ikke bære benklæder af cowboystof, fløjl eller joggingtøj.
Ved kategori 4 stævner under WDF, gælder (også) WDF’ regler
Stævnereglement62Påklædning
Der må ikke spilles med nogen form for høretelefoner, andre end lægeligt ordinerede.Stævnereglement63Påklædning
Afviklingen af stævner skal foregå under opsyn af en official udpeget af Stævneudvalget – typisk overdommeren.Stævnereglement71Protester og afgørelser
Protester i forbindelse med et stævne skal nedlægges på det tidspunkt, hvor hændelsen finder sted. Protesten nedlægges til overdommeren. En senere indgivet protest vil ikke blive taget til følge.Stævnereglement72Protester og afgørelser
Overdommeren behandler eventuelle tvister på stedet og træffer umiddelbar afgørelse, der oplyses til de implicerede parter.
Overdommerens afgørelser er endelige og bindende under stævnet, men kan ankes skriftligt til DDU’ Stævneudvalg og mod betaling af kr. 300,00 til DDU, senest 2 dage efter stævnet.
Et senere medhold i en anke kan som udgangspunkt ikke ændre det sportslige udfald af det afviklede stævne med tilbagevirkende kraft.
Stævnereglement73Protester og afgørelser
Stævneudvalget og dets udpegede officials – typisk i form af overdommeren – er den dømmende instans i alle sager, der vedrører nærværende reglement.
Overdommeren og Stævneudvalget kan i den forbindelse
- uddele advarsler til spillere og hold
- taberdømme spillere og hold
- bortvise spillere og hold
Stævneudvalget og dets udpegede officials har endvidere bemyndigelse til at træffe afgørelse i alle eventuelle sager/spørgsmål, der ikke er direkte beskrevet i nærværende reglement.
Stævnereglement74Protester og afgørelser
Stævneudvalget og dets udpegede officials kan optage sager af egen drift.Stævnereglement75Protester og afgørelser
Afgørelser truffet af Stævneudvalget kan ankes til DDUs Ordensudvalg jf. bestemmelserne herom i DDUs overordnede love.Stævnereglement76Protester og afgørelser
Afgørelsen truffet af Ordensudvalget kan igen ankes til DIF, som værende Idrættens – og dermed også DDU’ højeste appelinstans.Stævnereglement77Protester og afgørelser
Ansøgning om tilladelse til afholdelse af et åbent nationalt stævne (Kategori 1) foretages skriftligt til DDU senest 6 måneder før og tidligst 12 måneder før stævnedato.
I særlige tilfælde kan der gives dispensation fra ovenstående. Dette kræver skriftlig begrundelse fra arrangøren.
Stævnereglement81Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
Alle Kategori 1-stævner er underlagt nærværende stævnereglement samt DDUs øvrige gældende regler.Stævnereglement82Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
Arrangørerne skal senest 2 måneder før afholdelsen af stævnet offentliggøre endelig indbydelse, der indeholder oplysninger om
- Arrangør og kontaktperson – herunder telefonnummer til spillestedet
- Spillested
- Spilletidspunkter
- Stævneleder og overdommer
- Spilleformer
- Tilmeldingsgebyr
- Præmieoversigt for de enkelte placeringer – enten med beløbsangivelse eller procentvis i
forhold til tilmeldingsgebyrer
Indbydelsen skal godkendes af DDU inden offentliggørelse.
Stævnereglement83Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
For stævnets fysiske rammer er følgende gældende:
- Banekapaciteten afgøres af stævneledelsen
- Stævneledelsen skal udstyres med mikrofon og højtaleranlæg, der kan høres i alle
spillelokaler
- Der må på ingen måde gøres brug af nogen form for røgvarer i spillelokalet
- Alkoholiske drikkevarer er ikke tilladt i spilleområdet
- Ekstra person fra arrangør-klub, skal stilles til rådighed for dommerbordet, som hjælp i
spidsbelastninger.
Stævnereglement84Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
Eventuelle udenlandske spillere – uden gyldig dansk spilletilladelse – skal altid placeres i A- rækken.
Stævnereglement85Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
Stævnet skal lodtrækkes således, at spillere fra samme klub ikke kan mødes i samme indledende pulje – eller i første cupkamp, hvis stævnet afvikles som ”cup fra start”.
Såfremt enkeltklubber tilmelder et så stort antal spillere, at ovenstående ikke er muligt, kan der dispenseres fra dette. Ligeså kan seedning af spillere også ophæve ovenstående.
I tilfælde hvor spillere fra samme klub placeres i samme pulje, skal disse indbyrdes opgør afvikles før øvrige kampe i puljen.
Stævnereglement86Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
Hvis 2 eller flere spillere har samme pointantal i en pulje, afgøres rækkefølgen på grundlag af de indbyrdes kampe.
Der spilles kun omkampe, såfremt 3 eller flere spillere har samme pointantal og har slået hinanden indbyrdes i puljen. Ved omkamp spilles 1 sæt med lige mange darts. Der kastes mod midten om udlægget – tættest midten bestemmer sin placering i kasterækkefølgen.
I tilfælde af, at 2 eller flere spillere bruger samme antal darts, skal de pågældende spillere ud i endnu en omkamp efter samme regler, indtil alle placeringer er fordelt.
Stævnereglement87Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
Ved alle kategori 1-stævner skal der oprettes tre rækker:
A-række
B-række
C-række
Stævnereglement88Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
Ved to single stævner over to dage, gælder særregel til dag 2:
De, der når til semifinalerne i C og B rækkerne på dag 1, rykkes en spillerkategori op til næste dag 2, uanset den point-tildeling til ranglisten der er på dag 1.
Note: Således kan f.eks. en B spiller godt være B spiller efter stævnet, uanset spilleren er rykket en kategori op til A på dag 2. Tiltaget er til for at sikre, at ingen får (point og præmie) fordel af at deltage i to single stævner i samme weekend.
Stævnereglement89Afholdelse og afvikling af Kategori 1-stævner (Åbne nationale stævner)
Jysk-Fynske Mesterskaber (herefter JFM) og Sjællandske Mesterskaber (herefter SM) afholdes én gang årligt og arrangeres og administreres af DDU. Stævnerne er underlagt nærværende stævnereglement samt DDUs øvrige gældende regler.Stævnereglement91Afholdelse og afvikling af Kategori 2-stævner (JFM & SM)
Mesterskaberne er åbne for alle spillere med gyldig spilletilladelse og medlemskab af en klub beliggende i Region 1 eller 2 for SM og Region 3, 4 eller 5 for JFM.
Alle spillere skal i hold- og doublekonstellationer have spilletilladelse i samme klub.
Stævnereglement92Afholdelse og afvikling af Kategori 2-stævner (JFM & SM)
Mesterskaberne opdeles særskilt for herrer, damer, drenge og piger.
Spilleformen afgøres af Stævneudvalget og offentliggøres sammen med indbydelsen til mesterskaberne.
Stævnereglement93Afholdelse og afvikling af Kategori 2-stævner (JFM & SM)
Alle vindere præmieres med vandretrofæ, som opbevares af DDU og som står fremme under afholdelsen af mesterskaberne.
De Jysk-Fynske mestre og Sjællandske mestre i singlerækkerne præmieres med deltagelse ved Winmau World Masters sammen med DDU, der arrangerer turen. I tilfælde af at en spiller uden dansk statsborgerskab vinder en singlerække, vil præmien videregives til den bedst placerede danske statsborger.
Stævnereglement94Afholdelse og afvikling af Kategori 2-stævner (JFM & SM)
Overall-mesterskaberne:
Herrer:
Herrernes overall-mesterskab afgøres som en opsummering af opnåede point fra - 1 x hold
- 2 x double
- 4 x single
Følgende fordelingsnøgle bruges til at give point fra de enkelte kategorier:
https://resultater.live/wp-content/uploads/2019/06/fordelingsnoegle-herrer.png
OBS: Der tildeles kun point, hvis man har vundet en kamp. Udeblivelser fra en modstander tæller dog som vundet kamp.

Damer, drenge og piger:

Damernes, drengenes og pigernes overall-mesterskab afgøres som en opsummering af opnåede point fra
- 1 x hold

- 1 x double
- 2 x single
Følgende fordelingsnøgle bruges til at give point fra de enkelte kategorier:
https://resultater.live/wp-content/uploads/2019/06/fordelingsnoegle-damer-drenge-piger.png
OBS: Der tildeles kun point, hvis man har vundet en kamp. Udeblivelser fra en modstander tæller dog som vundet kamp.
Stævnereglement95Afholdelse og afvikling af Kategori 2-stævner (JFM & SM)
Holdmesterskaberne:
Spillere, der er tilmeldt som en del af et hold, deltager automatisk i hold-, double- og singlemesterskabet.
Før mesterskabets start skal alle hold oplyse stævneledelsen om spillerrækkefølgen i holdkampene. Denne rækkefølge kan ikke senere ændres.
Herrer:
Herrernes holdmesterskaber består af 4-mands hold. Der skal minimum være 8 tilmeldte hold, for at rækken oprettes.
Holdkampene afvikles med 2 singlekampe af gangen, hvor rækkefølgen er således:
https://resultater.live/wp-content/uploads/2019/06/afvikling-holdkampe-herrer.png
Når et hold har opnået 9 sejre er holdkampen vundet og afsluttet. I tilfælde af uafgjort 8-8 vælger hvert hold en spiller til at spille et 17. og afgørende sæt – udlægget bestemmes af kast mod bull.
Damer, drenge og piger:
Damernes, drengenes og pigernes holdmesterskaber består af 2-mands hold. Der skal minimum være 4 tilmeldte hold, for at rækken oprettes.
Holdkampene afvikles som pairs med 1 kamp af gangen, hvor rækkefølgen er således:
https://resultater.live/wp-content/uploads/2019/06/afvikling-holdkampe-damer-drenge-piger.png
Når et hold har opnået 3 sejre er holdkampen vundet og afsluttet.
Stævnereglement96Afholdelse og afvikling af Kategori 2-stævner (JFM & SM)
Doublemesterskaberne:
Der skal minimum være 4 tilmeldte doublekonstellationer i en række, for at mesterskabet afvikles.
I herredouble skal de 2 doublekonstellationer fra samme hold placeres således, at de ikke kan mødes før finalen.
Stævnereglement97Afholdelse og afvikling af Kategori 2-stævner (JFM & SM)
Singlemesterskaberne:
Der skal være minimum 4 tilmeldte i en singlerække, for at mesterskabet afvikles.
Der skelnes ikke mellem A-, B- og C-spillere hos hverken herrer, damer, drenge eller piger, da singlerækkerne afvikles som kombinerede A-, B- og C-rækker.
Seedning sker efter DDUs normale regler for seedning af spillere.
Hvis 2 eller flere spillere på et hold skal seedes og de kan mødes inden semifinalen, bortfalder seedningen for den lavest seedede spiller. De 4 spillere på et herrehold må ikke kunne mødes før semifinalen. De 2 spillere på et dame-, drenge- eller pigehold må ikke kunne mødes før finalen.
Stævnereglement98Afholdelse og afvikling af Kategori 2-stævner (JFM & SM)
Danmarksmesterskaber (herefter; DM) afholdes én gang årligt og arrangeres og administreres af DDU. Stævnerne er underlagt nærværende stævnereglement samt DDUs øvrige gældende regler.
Stævnereglement101Afholdelse og afvikling af Kategori 3-stævner (DM)
Mesterskaberne er åbne for ALLE med licens i en klub under DDU.Stævnereglement102Afholdelse og afvikling af Kategori 3-stævner (DM)
Der afvikles Danmarksmesterskaber i følgende spillekategorier:
- Herresingle
- Damesingle
- Oldboyssingle
- Herredouble (konstellationer kan foretages på tværs af klubber)
- Damedouble (konstellationer kan foretages på tværs af klubber)
- Senior mixdouble (konstellationer kan foretages på tværs af klubber)

Juniorer
- Drengesingle
- Pigesingle
- Drengedouble (konstellationer kan foretages på tværs af klubber)
- Pigedouble (konstellationer kan foretages på tværs af klubber)

Spilleformen afgøres af Stævneudvalget og offentliggøres sammen med indbydelsen til mesterskaberne.
Stævnereglement103Afholdelse og afvikling af Kategori 3-stævner (DM)
Der skal minimum være 4 tilmeldte, for at en singlerække afvikles.
I herre-, dame-, drenge- og pigesingle seedes spillerne efter DDUs gældende regler for seedning. Der skelnes ikke mellem A-, B- og C-spillere, da singlerækkerne afvikles som kombineret A-, B- og C-række.
Stævnereglement104Afholdelse og afvikling af Kategori 3-stævner (DM)
Stævnet skal lodtrækkes således, at spillere fra samme klub ikke kan mødes i samme indledende pulje – eller i første cupkamp, hvis stævnet afvikles som ”cup fra start”.
Såfremt enkeltklubber tilmelder et så stort antal spillere, at ovenstående ikke er muligt, kan der dispenseres fra dette. Ligeså kan seedning af spillere også ophæve ovenstående.
I tilfælde hvor spillere fra samme klub placeres i samme pulje, skal disse indbyrdes opgør afvikles før øvrige kampe i puljen.
Stævnereglement105Afholdelse og afvikling af Kategori 3-stævner (DM)
Dette gælder kun i fald DDU vælger at afvikle mesterskabet med puljespil.
Hvis 2 eller flere spillere har samme pointantal i en pulje, afgøres rækkefølgen på grundlag af de indbyrdes kampe.
Der spilles kun omkampe, såfremt 3 eller flere spillere har samme pointantal og har slået hinanden indbyrdes i puljen. Ved omkamp spilles 1 sæt med lige mange darts. Der kastes mod midten om udlægget – tættest midten bestemmer sin placering i kasterækkefølgen.
I tilfælde af, at 2 eller flere spillere bruger samme antal darts, skal de pågældende spillere ud i endnu en omkamp efter samme regler, indtil alle placeringer er fordelt.
Stævnereglement106Afholdelse og afvikling af Kategori 3-stævner (DM)
Alle vindere præmieres med et vandretrofæ, som opbevares af DDU og som står fremme under afholdelsen af mesterskaberne.
De danske mestre i herre-, dame-, drenge og pigesingle præmieres med deltagelse ved Winmau World Masters sammen med DDU, der arrangerer turen.
Stævnereglement107Afholdelse og afvikling af Kategori 3-stævner (DM)
Overdommeren er DDUs garant for, at stævnet afvikles korrekt efter alle DDUs gældende love.
Stævnereglement111Overdommerfunktion
Overdommeren indgår i stævneledelsen og skal stå til rådighed som rådgiver i spørgsmål om gældende regler.Stævnereglement112Overdommerfunktion
Overdommeren kan ikke samtidig med varetagelse af sin funktion hverken deltage i stævnet eller fungere som stævneleder.Stævnereglement113Overdommerfunktion
Overdommeren har pligt til at reagere på eventuelle brud på disciplinærreglementet og efterfølgende indberette til DDUs stævneudvalg senest 2 dage efter stævnet.Stævnereglement114Overdommerfunktion
For at kunne erhverve licens som overdommer skal man have gennemført og bestået DDUs overdommeruddannelse bestående af en teoretisk såvel som en praktisk del.
Som kvalificerende teoretisk del betragtes DDUs overdommerkursus.
Som kvalificerende praktisk del betragtes en erklæring fra en allerede licenshavende overdommer, der har fulgt aspirantens virke, om, at denne på tilfredsstillende vis har ledet minimum 2 stævner af gennemsnitligt sværhedsgrad.
Stævnereglement115Overdommerfunktion
Dispensation for ovenstående kan gives til rene Juniorstævner, hvor en overdommer funktion kan varetages af en af DDU udpeget person.Stævnereglement116Overdommerfunktion
DDU kan fratage en overdommer sin overdommerlicens, hvis der konstateres tilsidesættelse af regler og vejledninger.
Licensen kan generhverves efter aftale og i samarbejde med DDU.
Stævnereglement117Overdommerfunktion
Stævnelederen forestår den praktiske afvikling af stævnet. Stævnelederen udpeges af arrangørklubben ved Kategori 1-stævner og af DDU ved Kategori 2- og 3-stævner.
Stævnelederen kan ikke samtidig med varetagelse af sin funktion hverken deltage i stævnet eller fungere som overdommer.
Stævnereglement121Stævnelederfunktion
For at kunne erhverve licens som stævneleder skal man have gennemført og bestået DDUs stævnelederuddannelse bestående af en teoretisk såvel som en praktisk del.
Som kvalificerende teoretisk del betragtes DDUs stævnelederkursus.
Som kvalificerende praktisk del betragtes en erklæring fra en allerede licenshavende stævneleder, der har fulgt aspirantens virke, om, at denne på tilfredsstillende vis har ledet minimum 2 stævner af gennemsnitligt sværhedsgrad.
Stævnereglement122Stævnelederfunktion
DDU kan fratage en stævneleder sin licens, hvis der konstateres tilsidesættelse af regler og vejledninger eller såfremt der konstateres mangelfuld ledelse af et eller flere stævner.
Licensen kan generhverves efter aftale og i samarbejde med DDU.
Stævnereglement123Stævnelederfunktion
Alle stævnereglementer er gældende for Paradart-rækken, dog med nedenstående tilføjelser:Stævnereglement131Bestemmelser for stævnekategorien: Paradart
Deltagere i Paradart-rækken skal opfylde World Disability Dart Associations klassifikationskriterier.
Det er muligt at opnå dispensation hos DDU, hvis man tilhører gruppen af mennesker med udviklingshandicap, der i hverdagen er afhængige af særlige pædagogiske støtteforanstaltninger fx i skolen, på arbejdet eller derhjemme.
Dispensation kan søges hos Paradart styregruppen.
Stævnereglement132Bestemmelser for stævnekategorien: Paradart
Pointtildeling gives i lighed med A-rækken til kategori 1 stævner.Stævnereglement133Bestemmelser for stævnekategorien: Paradart
Kørestolsbrugere spiller på en skive i højden 137 cm.
Kørestolsbrugere kaster bag en nedsænket eller malet oché.
Drivhjulets midterakse må ikke overtræde kastestedet.
Stævnereglement134Bestemmelser for stævnekategorien: Paradart
Når begge spillere har kastet 42 pile i et sæt, kastes 1 pil fra hver spiller mod Bull, for at afgøre sættet. Den spiller som havde udlæg i sættet, skal kaste sin pil mod Bull først.
Hvis den første pil, som kastes mod Bull, rammer grøn eller rød Bull, skal tavleføreren bekræfte kastet, hvorefter pilen fjernes fra skiven, inden modstanderen kaster sin pil mod Bull. Sidder pilen derimod udenfor Bull, skal pilen efterlades i skiven, indtil modspilleren har kastet sin pil mod Bull. Den spiller, hvis pil er nærmest Bull, vinder sættet. Sættet noteres på kampsedlen, som værende lukket i 43 dart fra 50 point.
Stævnereglement135Bestemmelser for stævnekategorien: Paradart
Del med
Luk menu